JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vad är offentligt?

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ges möjlighet till insyn i statens och kommunernas verksamhet.

Detta innebär att:

  • alla - svenska och utländska medborgare - har rätt att ta del av myndigheternas allmänna handlingar i den mån de inte är föremål för sekretess (hemliga).
  • tjänstemän och andra som arbetar i staten eller kommunerna har rätt att berätta vad de vet för utomstående i den mån de inte är begränsade av tystnadsplikt.
  • tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedia.
  • domstolsförhandlingar är offentliga.

Vad är en allmän handling?

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där. Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, lyssna på eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel.
Senast ändrad: 2008-09-01