JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Västerbottens Medicinhistoriska förening får klaga på rivningen av gamla länslasarettet

[2015-09-11] Umeå tingsrätt

Mark- och miljödomstolen i Umeå har idag beslutat att Västerbottens Medicinhistoriska förening har klagorätt på beslutet om att bevilja rivningslov för gamla lasarettet. Domstolen skickar därför tillbaka ärendet till länsstyrelsen som ska pröva föreningens överklagande i sak.

Västerbottens Medicinhistoriska förening bedriver ett medicinskhistoriskt museum i den s.k. Rotundan i det gamla länslasarettet och detta var avgörande för mark- och miljödomstolens bedömning att tillåta föreningen att klaga på rivningen. Enligt föreningen är lokalerna i sig kulturhistoriskt intressanta vilket domstolen ansåg förstärka värdet av att bedriva museiverksamhet i just dessa lokaler. Beslutet om rivningslov ansågs bland annat därför angå föreningen på så sätt att föreningen ska tillerkännas klagorätt på beslutet.

Mark- och miljödomstolens avgör dessa typer mål med en juristdomare och ett tekniskt råd, som har särskild sakkunskap inom sakområdet. Domstolen var inte enig i sin bedömning beträffande Västerbottens Medicinhistoriska förenings klagorätt. Det tekniska rådet ansåg inte att föreningen var berörd av beslutet och ville därför fastställa länsstyrelsens beslut även i det fallet. Målet avgjordes därför av juristdomarens utslagsröst.

Byggnadsnämndens beslut att bevilja rivningslov överklagades till länsstyrelsen av ett stort antal personer och organisationer. Länsstyrelsen ansåg dock att ingen av dessa var berörda av beslutet och därmed hade rätt att klaga på det. Länsstyrelsen prövade därför inte om kommunens beslut att bevilja rivningslov var riktigt.

Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen i Umeå förutom av Västerbottens Medicinhistoriska förening även bl.a. en granne och två enheter inom universitetet som bedriver verksamhet i gamla länslasarettet. Domstolen delade länsstyrelsens bedömning att beslutet om rivningslov inte berörde grannen. Eftersom Umeå universitet inte stod bakom de båda enheternas överklagande ansåg domstolen inte heller att länsstyrelsen gjort fel som avvisat deras överklagande.

Domen kan överklagas till mark- och miljööverdomstolen i Stockholm inom tre veckor.

Domstolen har tidigare avslagit överklaganden av Föreningen Byggnadskultur i Umeå och Svenska byggnadsvårdsföreningen i samma fråga.

Domstolens mål nr:

P 1535-15 (Västerbottens Medicinhistoriska Förening)
P 1602-15 (Enheten för allmänmedicin, Inst folkhälsa och klinisk medicin)
P 1873-15 (Enheten för Socialmedicin, Inst folkhälsa och klinisk medicin)
P 1738-15 (Privatperson, granne)
P 1678-15 (Privatperson)
P 1532-15 (Föreningen Byggnadskultur i Umeå och Svenska byggnadsvårdsföreningen, avgjort 2015-07-01)

Det är ovanligt att enskilda personer eller föreningar tillåts klaga på rivningslov. Syftet med rivningsreglerna är att de ska kunna fungera som ett komplement till byggnadsminnesförklaring enligt byggnadsminneslagen och ge kommunerna vidgade möjligheter att bevara bebyggelse. Det är därför främst kommunen och inte enskilda som ska bevaka intresset att bland annat bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Tidigare har dock även bostadshyresgäster tillåtits klaga på liknande beslut och domstolen ansåg att omständigheterna i detta fall talade för att föreningen skulle ges talerätt i frågan.

Senast ändrad: 2015-09-11

För mer information kontakta:

Lars-Göran Boström
090-17 21 14