JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Umeå kommun ska inte betala skadestånd

[2016-02-26] Umeå tingsrätt

Umeå tingsrätt har idag ogillat en 49-årig kvinnas talan mot Umeå kommun. Talan har omfattat rätt till skadestånd på grund av att kommunen inte vidtagit tillräckliga åtgärder när kvinnan som barn utsattes för vanvård i sitt hem.

Umeå tingsrätt finner i domen att kvinnan i sitt barndomshem utsatts för vanvård i form av misskötsel, misshandel och sexuella övergrepp. Tingsrätten finner också att Umeå kommun borde ha haft kännedom om att det i hemmet förekom åtminstone misskötsel och misshandel av barnen. Umeå tingsrätt riktar kritik mot Umeå kommun för att den inte utredde barnens förhållanden på det sätt som barnavårdslagen förutsatte. Det är även utrett att kvinnan mått dåligt i vuxen ålder till följd av sin traumatiska barndom. Umeå tingsrätt finner vidare att Umeå kommuns underlåtenhet skulle kunna leda till skadeståndsansvar för kommunen, men att en sådan skadeståndsfordran numera är preskriberad. I sin dom förklarar tingsrätten att svensk lag föreskriver en preskriptionstid på tio år från den tidpunkt då Umeå kommun senast kunnat företa en skadeförebyggande åtgärd samt att den tiden har förflutit.

- Det saknas skäl att i fråga om preskription frångå svensk lag, säger lagmannen Agneta Ögren, ordförande och referent i målet.

Eftersom kvinnan som fört talan mot Umeå kommun inte vinner målet, ska hon betala kommunens rättegångskostnader.

Senast ändrad: 2016-02-26

För mer information kontakta:

Agneta Ögren
Lagman
090-17 21 34