JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Tingsrätten ogillar samtliga kärandes talan i det s.k. Skogsnickemålet

[2016-12-30] Umeå tingsrätt

Umeå tingsrätt har idag meddelat gemensam dom i sju tvistemål där före detta anställda i bolaget Skogsnicke AB för talan mot den skogsentreprenör som var ägare av bolaget. De tidigare anställda är från Kamerun och de ingick i en större grupp som kom till Sverige för att under åren 2011 och 2012 arbeta som skogsplanterare hos bolaget. I samband med anställningen uppstod det problem med er- sättningen till arbetarna och med deras arbets- och boendeförhållanden. Efter förhandlingar mellan ar- betarnas fackförening och bolagets arbetsgivarorganisation träffades förlikning med vissa arbetstagare. Ytterligare ersättning betalades också ut.

Skogsnicke AB gick i konkurs 2013, delvis som en följd av att tvisten med kamerunierna uppmärk- sammades i media på ett för bolaget negativt sätt. Den talan som nu förs, riktas därför inte mot bolaget utan mot bolagets ägare vid den aktuella tiden. Kärandena påstår i huvudsak att denne genom att handla bedrägligt eller grovt otillbörligt är skyldig att betala skadestånd motsvarande vad bolaget är skyldigt dem. Talan förs av tre personer som har träffat en förlikning med bolaget och av fyra personer som inte har gjort det.

 

Gapet mellan vad arbetarna har fått i ersättning av bolaget och vad de anser sig berättigade till är enligt dem själva så stort att redan det talar för skadeståndsskyldighet och för att förlikningarna är oskäliga. Tingsrätten har mot denna bakgrund fått göra en beräkning av hur stora belopp som var och en av dem teoretiskt kan beräknas ha haft att fordra från bolaget. En stor del av målet har handlat om detta. En korrekt överblick har försvårats av att bolagets lönehantering och övriga administration har haft stora brister. Beräkningen visar att sex av dem har fått mindre ersättning av bolaget än de skulle ha fått vid en rättslig prövning med bolaget som motpart och med samma utredning som i de nu aktuella målen.

 

När det gäller de parter som har ingått en förlikning finner tingsrätten att de inte har visat att för- likningarna är oskäliga och därför inte ska gälla. Eftersom förlikningarna uttryckligen anger att ytterli- gare krav på bolaget inte kan ställas, ogillar tingsrätten deras talan mot skogsentreprenören.

 

Övriga kärande har enligt tingsrättens beräkningar alla fått för litet ersättning av bolaget och beloppen kan inte anses obetydliga. Tingsrätten har därför prövat de omständigheter som har åberopats som grund för ett personligt skadeståndsansvar för skogsentreprenören. Tingsrätten har vid den prövningen kommit fram till att det inte är bevisat att skogsentreprenören har handlat brottsligt eller så kvalificerat otillbörligt att han har ådragit sig ett personligt ansvar för bolagets skulder till arbetarna. Tingsrätten ogillar därför även övriga kärandes talan.

 

Eftersom kärandena förlorar i målen blir de också skyldiga att betala skogsentreprenörens rättshjälps- kostnad i respektive mål. Alla kärande utom en har rättshjälp. De totala rättshjälpskostnaderna uppgår till knappt en miljon kr.

Senast ändrad: 2016-12-30

För mer information kontakta:

Jon Karlsson
Tingsfiskal/referent
090-17 21 00

Målnummer:

T 1431-14 m.fl.