JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Inga fler vindkraftverk på Gabrielsberget

[2016-11-23] Umeå tingsrätt

De planerade vindkraftverken på Gabrielsberget i Nordmalings kommun, projekt Gabrielsberget väst, får inte uppföras enligt en dom av mark- och miljödomstolen i Umeå. Domstolen har upphävt miljöprövningsdelegationens beslut och avslagit bolagets ansökan.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbottens län lämnade i beslut den 29 april 2015 Gabrielsberget Vind AB (numera Svevind AB) tillstånd för uppförande och drift av 6 vindkraftverk på Gabrielsberget inom fastigheten Jansmark 2:1, Nordmalings kommun. Projektområdet ligger inom Lögdeå vinterbetesland i anslutning till redan befintliga 40 vindkraftverk på Gabrielsberget. Tillståndsbeslutet överklagades av Vilhelmina norra och Vapstens samebyar till mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt. Samebyarna yrkade i första hand att bolagets ansökan skulle avslås och i andra hand att målet skulle återförvisas till miljöprövningsdelegationen för fortsatt handläggning.

Mark- och miljödomstolen har i dag meddelat dom i målet. Domstolen har kommit fram till att den planerade vindkraftetableringen påtagligt kan försvåra bedrivandet av rennäring i området genom att riskera att den traditionella renskötseln upphör i området. Domstolen har därför upphävt det överklagade tillståndsbeslutet och avslagit bolagets ansökan om tillstånd att uppföra en vindkraftpark på den aktuella platsen.

”Bolaget har inte visat att det är möjligt att föreskriva skyddsåtgärder som säkerställer att rennäringen och vindkraftverksamheten kan samexistera. Med hänsyn till den stora risken för att traditionell renskötsel helt kommer att upphöra i området om vindkraftparken byggs ut bedömer domstolen att intresset av att skydda rennäringens bedrivande i området överväger intresset av en vindkraftutbyggnad” säger Åsa Larsson, tekniskt råd vid mark- och miljödomstolen.

Senast ändrad: 2016-11-23

För mer information kontakta:

Lisa Hedlund
Hovrättsassessor/tf. rådman
lisa.hedlund@dom.se

Målnummer:

M 1421-15