JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt är en av fem regionala mark- och miljödomstolar. Övriga finns vid Nacka, Östersunds, Växjö och Vänersborgs tingsrätter. För information om hur ni kan kontakta mark- och miljödomstolen, se kontaktuppgifter.

Vad gör en mark- och miljödomstol?

De mål som mark- och miljödomstolen prövar kan delas upp i fyra olika måltyper, miljömål, fastighetsmål, plan- och byggmål och VA-mål.

Mark- och miljödomstolen är i vissa mål första instans. Dessa mål kan delas upp i ansökningar om tillstånd, stämningsmål och mål om utdömande av vite. Mark- och miljödomstolarna prövar dessutom överklaganden av beslut från länsstyrelserna och ett antal andra myndigheter, s.k. överklagandemål. Dessutom handlägger mark- och miljödomstolarna enstaka ärenden enligt ärendelagen samt vissa andra specialmål.

Mark- och miljödomstolen handlägger emellertid inga brottmål och därmed inte heller brott mot miljöbalken enligt bestämmelserna i 29 kapitlet i balken. Sådana "miljöbrott" anmäls till allmän åklagare och handläggs sedan vid allmän domstol.

Vart överklagas domar och beslut?

Mark- och miljödomstolens domar och beslut överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som är en avdelning inom Svea hovrätt. I mål som har börjat i mark- och miljödomstol dömer Högsta domstolen som sista instans. Mark- och miljööverdomstolen är slutinstans i mål där det första beslutet har fattats av en myndighet. Mark- och miljööverdomstolen får dock tillåta att en dom eller ett beslut i annat mål än mål enligt miljöbalken överklagas till Högsta domstolen, om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen.

Inom vilket område dömer mark- och miljödomstolen?

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt prövar mål som rör verksamheter och åtgärder inom Norrbottens län samt kommunerna Bjurholm, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman, Umeå, Vindeln, Vännäs och Örnsköldsvik.

Vilka arbetar på mark- och miljödomstolen?

Den dömande personalen på mark- och miljödomstolen består av såväl juristdomare som tekniska råd. De tekniska råden har naturvetenskaplig eller teknisk utbildning och erfarenhet av sådana sakfrågor som domstolen prövar.

I vissa mål deltar även särskilda ledamöter. En av de särskilda ledamöterna ska ha erfarenhet av sakfrågor som faller inom Naturvårdsverkets, Havs- och vattenmyndighetens, Boverkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde. Den andra ska ha erfarenhet av industriell, kommunal eller areell verksamhet eller av sådana sakfrågor som faller inom nämnda förvaltningsmyndigheters verksamhetsområden. De särskilda ledamöterna är till skillnad från domarna och de tekniska råden inte anställda vid domstolen utan tjänstgör efter kallelse.

På mark- och miljödomstolen arbetar även beredningsjurister som handlägger mål, i första hand de överklagade målen, och föredrar förslag till domar och beslut. All korrespondens i målen hanteras av avdelningarnas domstolshandläggare, som även bistår med protokollföring och arkivering m.m.
Senast ändrad: 2019-03-21

Digital kommunicering

Mark- och miljödomstolen i Umeå har beslutat att i största möjliga mån övergå till digital kommunicering med vanligt förekommande aktörer i domstolen. Det innebär att handlingar från domstolen skickas via e-post istället för i brev. Domstolen önskar också att handlingar till domstolen i normalfallet skickas enbart digitalt i redigerbart pdf-format via e-post. Läs mer om digital kommunicering här...

 

Den 2 maj 2011 bildades fem mark- och miljödomstolar samt en Mark- och miljööverdomstol enligt riksdagens beslut. Mer information om detta hittar du i broschyren "De nya mark- och miljödomstolarna"(pdf)

 

Kungörelser vid mark- och miljödomstolen


Avgörande i målen om avverkningstillstånd

Pressmeddelande: http://www.umeatingsratt.domstol.se/Om-tingsratten-/Nyheter-och-pressmeddelanden/

Domarna kan beställas via umea.tingsratt@dom.se