JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Domstolsärenden vid Umeå tingsrätt

Rättsliga angelägenheter vid domstol handläggs antingen som mål eller som ärenden. Handläggningen av mål vid allmän domstol regleras huvudsakligen i rättegångsbalken, men för vissa frågor finns specialregler i andra författningar, t.ex. i äktenskapsbalken. De rättsliga angelägenheter som inte ska handläggas som mål upptas som ärenden och handläggs enligt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Vid Umeå tingsrätt handläggs en stor mängd olika ärenden. Några av de vanligast förekommande ärendena är adoption, bodelning, bodelningsförrättare, boutredningsman, god man och förvaltare, god man enligt samäganderättslagen och skiftesman.
Senast ändrad: 2011-11-23