JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Boliden Mineral AB får nytt tillstånd till verksamheten i Rönnskär

[2013-07-05] Umeå tingsrätt

I en dom på fredagen lämnar mark- och miljödomstolen i Umeå tillstånd till verksamheten vid Rönnskärsverken, Skellefteå kommun. Domstolen meddelar också Boliden Mineral AB tillstånd att anlägga ett underjordsförvar för i första hand farligt avfall som innehåller kvicksilver men även för annat farligt avfall.

I februari i år höll mark- och miljödomstolen huvudförhandling i Skellefteå under tre veckor för att pröva Boliden Mineral AB:s ansökan. Bolaget vill ha tillstånd att öka produktionen av främst koppar men även av guld och silver. Dessutom vill bolaget anlägga ett förvar för farligt avfall ca 400 m ner i berggrunden under Rönnskärsverken. Där ska omkring 400 000 ton kvicksilverhaltigt avfall och annat farligt avfall, som idag är upplagt på marken, lagras permanent för framtiden. Detta ska enligt domen vara gjort senast inom femton år.

Mark- och miljödomstolen bestämmer i sin dom flera villkor för de båda verksamheterna, såsom hur mycket svaveldioxid som högst får släppas ut till luften och hur mycket metaller som får släppas ut till vattnet från reningsverken. Domstolen skjuter också upp ett antal frågor som behöver utredas närmare innan de kan avgöras slutligt, till exempel beträffande efterbehandling och ekonomisk säkerhet. Dessutom ska läckage från underjordsförvaret utredas närmare.

Sedan Boliden Mineral AB:s ansökan lämnades in till domstolen, och omfattande kompletteringar gjorts av bolaget, utfärdade domstolen en kungörelse om ansökan i november 2011. Bolaget ville också ha ett särskilt tillstånd till vissa byggnadsarbeten för underjords­förvaret för det farliga avfallet. En huvudförhandling med anledning av det hölls i Skellefteå i mars 2012. Domstolen meddelade en deldom om detta i juni 2012.

Senast ändrad: 2013-07-05

För mer information kontakta:

Ingemar Celander
rådman
090-17 21 13

Lena Nilsson
tekniskt råd
090-17 21 64

Henrik Bergström
tekniskt råd
090-17 21 72

Målnummer:

M 1012-09