JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Nytt tillstånd till omtvistad gruva i Svappavaara

[2012-12-20] Umeå tingsrätt

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt ger i idag LKAB nytt tillstånd till bolagets järnmalmsgruva vid Gruvberget i Svappavaara i Kiruna kommun. Tillståndet avser brytning av två miljoner ton järnmalm per år och innehåller bestämmelser om bland annat stoftutsläpp, buller och vibrationer. Tillståndet gäller till utgången av 2013 och får tas i anspråk omedelbart.

Redan i maj 2010 lämnade miljödomstolen tillstånd till verksamheten vid Gruvberget. Naturvårdsverket överklagade domen till Miljööverdomstolen som upphävde tillståndet i mars 2011. Ett avgörande som kom att stå fast när Högsta Domstolen i juni 2012 inte tog upp målet till prövning. LKAB stoppade då brytningen som under närmare två år skett med stöd av ett så kallat verkställighetsförordnande i miljödomstolens dom.

I juli 2011 sökte LKAB nytt tillstånd till både gruvverksamheten och bolagets pelletsanläggningen i Svappavaara. Detta då Naturvårdsverkets överklagande och Miljööverdomstolens dom byggde på att en gemensam prövning av gruvverksamheten och pelletsproduktionen krävdes för att uppfylla miljöbalkens krav. I avvaktan på att all verksamhet prövas begärde bolaget ett tidsbegränsat tillstånd för Gruvberget till utgången av 2013.

LKAB har pekat på att stoppet gör att bolaget går miste om intäkter på ca 1,5 miljarder kronor per år och att man inte kan dra nytta av den goda konjunkturen. Stoppet gör också att ca 100 personer inte längre kan sysselsättas i gruvverksamheten. Naturvårdsverket har inte ansett att verksamheten i sig är otillåten, men att det ännu finns olika formella juridiska hinder mot att ge ett separat tillstånd till gruvverksamheten genom en så kallad deldom.

- Fokus i målet har legat på den formella frågan om det går att ge tillstånd till gruvverksamheten utan att samtidigt pröva bolagets pelletstillverkning. Målet har alltså i första hand kommit att handla om renodlat juridiska frågor och inte om miljöfrågor vilket är ovanligt, säger rådman Nils-Gunnar Elisson.

Mark- och miljödomstolen har efter en omfattande genomgång av rättsläget funnit att det är möjligt att i en deldom meddela det tillstånd som bolaget begärt. Domstolen räknar med att den slutliga prövningen av målet kommer att kunna ske under första halvåret 2013. Domstolen väntar nu på yttranden från Naturvårdsverket och länsstyrelsen. Målet kommer sedan att sättas ut till huvudförhandling för slutligt avgörande.


Bifogade filer:

Deldom i mål M 3412-10


Senast ändrad: 2012-12-20

För mer information kontakta:

Nils-Gunnar Elisson
rådman
090-17 21 12

Lena Nilsson
tekniskt råd
090-17 21 64

Målnummer:

M 3412-10