JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Eventuell skada på rennäringen runt om blivande gruva i Fäbodliden ska inte ersättas i förväg

[2012-12-20] Umeå tingsrätt

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt har idag avgjort ett överklagande från Vapstens sameby om ersättning för att mark tas i anspråk för blivande gruva i Fäbodliden. Bergmästaren hade bestämt ersättningen till ca 1,5 mkr för förlust av renbete och ökade kostnader för renskötsel till följd av gruvområdet. Vapstens sameby överklagade detta och ville ha ersättning även för störningar på rennäringen i gruvans omgivningar. Mark- och miljödomstolen avvisar nu samebyns utökade ersättningskrav och menar att de måste prövas senare, när gruvverksamheten kommit igång och eventuella skador kan konstateras. Domstolen sänker dock den ränta som används för beräkning av ersättningarnas nuvärde, vilket innebär att ersättningsbeloppet ökar till ca 1,8 mkr.

Lappland Goldminers AB har bearbetningskoncession och miljötillstånd för en blivande gruva i Fäbodliden, 35 km väster om Lycksele. Bergmästaren har beslutat om en s.k. markanvisning för området som tas i anspråk för gruvan, ca 1258 ha. Bolaget och Vapstens sameby är ense om ersättning för förlust av renbete inom det anvisade markområdet samt att samebyn ska ersättas med 50 000 kr/år under gruvans drifttid för ökade driftskostnader vid gruvområdet.

Vapstens sameby anser att de dessutom redan idag borde ersättas för en störningszon på minst 5 km från gruvan. Samebyn menar att buller och ökad trafik kommer att minska renbetet och begränsa samebyns tillgång till alternativa betesområden vid olika väderförhållanden och att renhjordars rörelser i gruvans omgivning kommer att störas med ökade kostnader för tillsyn. Samebyn vill även ha ersättning för upprustning av en flyttled. Omräkningen till nuvärde av de framtida skadorna bör ske med en väsentligt lägre ränta än de fyra procent som Bergmästaren beslutat, vilket skulle ge högre ersättning för framtida skador.

Mark- och miljödomstolens dom innebär att Vapstens anspråk avvisas när det gäller ersättning för eventuella framtida skador på rennäringen utanför gruvområdet.

-          Det finns för lite underlag för att redan nu kunna förutse vilka faktiska effekter på omgivningen och vilka eventuella skador som kan uppkomma för rennäringen av den framtida gruvdriften. Minerallagens ersättningsregler ska därför inte användas. Gruvan har inte ännu kommit igång och det finns villkor i bolagets tillstånd som kan påverka störningarnas omfattning, säger hyresrådet Pia Sandeskog, ordförande i Mark- och miljödomstolen.

Domstolen tar därmed inte ställning till vilken påverkan som gruvan i framtiden kan ha på rennäringen utanför gruvområdet, och inte heller hur stor eventuell ersättning kan bli. Eftersom domstolen inte avgör frågan utan enbart avvisar samebyns utökade ersättningskrav har samebyn möjlighet att senare återkomma och begära ersättning för skada från gruvbolaget enligt miljöbalkens regler.

-          Detta är i praktiken en förbättring för samebyn jämfört med Bergmästarens beslut som innebar avslag på samebyns krav. Då hade samebyn inte senare kunnat ta upp frågan om ersättning, även om det skulle visa sig att skador faktiskt uppstår, säger Pia Sandeskog.

När det gäller beräkningen av nuvärdet av de årliga ersättningsbeloppen ändrar mark- och miljödomstolen den räntefaktor som används från fyra till tre procent. Det höjer samebyns samlade ersättning från ca 1,5 mkr till ca 1,8 mkr.

-          Man kan ha flera olika synsätt på räntefaktorn. Det man söker är en ränta som motsvarar framtida real avkastning över en längre tid. Vid en samlad avvägning av parternas argument, den realränta som använts i rättspraxis och uttalanden om framtida realränta från Konjunkturinstitutet har vi kommit fram till att tre procent är skäligt i nuläget, säger Lars-Göran Boström, tekniskt råd vid domstolen.

Mark- och miljödomstolens dom, mål nr F 310-11, kan beställas via e-post mmd.umea@dom.se eller per telefon 090-17 21 00.

Senast ändrad: 2012-12-20

För mer information kontakta:

Lars-Göran Boström
tekniskt råd
090-17 21 14

Magnus Norberg
beredningsjurist
090-17 21 76

Målnummer:

F 310-11